Informácie o spracovaní osobných údajov

Základne zhrnutie

Spoločnosť BySec, s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami ohľadne predaja tovaru ( alebo pre prevádzanie opatrení prijatých pred uzavretím takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť BySec, s.r.o. so  sídlom Bernolákova 2036/25, 955 01 Topoľčany, IČO 50518516, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 44341/N (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:
 • Adresa pre doručenie
  BySec, s.r.o.
  Bernolákova 2036/25
  955 01 Topoľčany
  Adresa elektronickej pošty
  infomail@www.bysec.sk
  telefón +421 902 290 965

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

Splnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 pism. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecne nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie“)

Splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia a to konkrétne splnenia povinností úložných prevádzkovateľovi obecne záväznými právnymi predpismi, zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zodpovednosti za chyby či prevedenia opatrenia prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiace verejnoprávne povinnosti prevádzkovateľa.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle nariadenia čl. 22.

Doba uloženia osobných údajov

 • Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivované podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú obecne záväznými právnymi predpismi .

Rozsah spracovania údajov

Spracovávame len nevyhnutne nutné údaje, aby sme  Vám mohli ponúknuť kvalitný tovar a služby na mieru.

 • Meno, Priezvisko
 • Adresa pre doručenie zasielanie objednaného tovaru
 • Fakturačná adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • História nákupu
 • História navštívených stránok na internete 
 • História aktivít v e-mailových kampaniach

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalší príjemcovia Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy a osoby zaisťujúce pre prevádzkovateľa technické služby súvisiace s e-shopom,  vrátane prevádzky software a ukladania dát. Príjemcovia Vašich osobných údajov budú.

NázovKrajinaÚčel spracovania
Profit365SKobjednávky, CRM
SPSSKExpedícia objednávok
KrosSKWebové stránky, informační systém, účtovníctvo

Práva subjektov údajov

Za podmienky stanovených v nariadení máte právo požiadať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovanie, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovanie Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušenie nariadenie, máte taktiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytovať. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a splnenie zmluvy a bez poskytnutí Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či je zo strany prevádzkovateľa splniť.

Profilovanie a automatizované spracovanie

 • Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môže byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak prevádzkovateľovi ukladajú obecne záväzné právne predpisy.
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle predávať Vaše osobné údaje do tretích krajín( mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.

Na našich stránkach ani v kampaniach nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracovanie vašich osobných údajov.

Google Analytics

Tieto webové stránky používajú Google Analytics, čo je webová analytická služby spoločnosti Google Inc. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Cookies

Na našich webových stránkach používame súbory „cookies“, čo sú malé dátové súbory ukladané na disk Vášho počítača. Súbory cookies, ktoré používame, neukladajú žiadne osobné údaje v zmysle týchto podmienok, ani inak nezhromažďuje informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby, ani IP adresy

Pokiaľ si neprajete súbory cookies prijímať, môžete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku Vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete tiež nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornený.

 

© 2016 – 2018 BySec, s.r.o.

Nastavenia Cookies pre jednotlivé prehliadače